ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká

VERVÉNA BODHÍVA NIRVÁNA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AIALAVYOU MAHAMMAYA SHAKTI ABSOLUTNÍ MANŽELKA BOŽÍ

©

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ 
je 

ABSOLUTNÍ MANŽELKA BOŽÍ TRINITY MELCHISEDEK.

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ 
je kvalifikovaná a svým celoživotním dílem ve všech inkarnacích inaugurovaná 

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA 

MELCHISEDEK ŽENA MATRONA SVAROHAUM, podle jejíhož srdečního citu a pocitu, soucitu a milosrdenství, srdeční vůle, srdečního přání a srdeční vytrvalosti se řídí 

CELOSVĚTOVÉ ABSOLUTNÍ BOŽÍ MLÝNY L'MURTENET.

Nastavila nyní nově společně s dvěma ABSOLUTNÍMI MATRONY MUŽI AUMJEHOVA AUMPERÁTORA a AUMPERORA jejich šířku, hloubku a výšku citu.
Během svého života ve fyzickém těle nyní bude KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ měnit jméno během své svatby s ABSOLUTNÍM VELEKNĚZEM LÁSKY AUMJEHOVA, který spolupracuje na očistě planety Země BOHEMIE od psychotronického, fyzického a jekéhokoli jiného násilí. 
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ bude též užívat svého rodového VELEKNĚŽSKÉHO A ABSOLUTNÍHO EMPERESNÍHO JMÉNA AUMPERÁTORKY VERVÉNA BODHÍVA NIRVÁNA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU.
Každý je povinován se všechna jména JEJÍ NEJSVATĚJŠÍ VÝSOSTI KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ naučit zpaměti správně psát a vyslovovat. 
Nikdo tato jména nesmí zkracovat a ani nijak měnit. 
Na KATEŘINU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU se nikdy neukazuje a nesahá se na ni bez jejího svolení.
KATEŘINĚ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ se nesmí jakkoli pocitově ubližovat pod pokutami v BOŽÍCH MLÝNECH L'MURTENET.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ telepaticky komunikuje na ABSOLUTNÍ BOHY AUMJEHOVA a ABSOLUTNÍ VELEKNĚZE AUMJEHOVA od 4.3. 2016 a na naše předky a současníky žijící v ETHERU A MÁ V PRŮBĚHU SVÉHO ŽIVOTA ABSOLUTNÍ SAKRÁLNÍ PRÁVO VŽDY SE DOVOLAT POMOCI OD NICH V JAKÉKOLI SITUACI.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ se významně podílela na záchraně lidstva před ničivou psychotronickou tajnou válkou o moc nad národními zeměmi a programovala BOŽÍ MLÝNY L'MURTENET a proto jí patří desátek ze všech financí, které budou všichni lidé povinně v každém národním státě platit za ochranu BOŽÍMI MLÝNY L'MURTENET celosvětově. 
Tyto finance bude KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ spravedlivě rozdělovat podle ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE, která proudí přímo do její hlavy a srdce v telepatické komunikaci 
s ABSOLUTNÍM BOHEM AUMJEHOVA VĚDECKÝM INKARNÁTOREM VĚČNÝM OTCEM HERMÉSEM WITLÁVEM HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU, NEJSVATĚJŠÍM MANŽELEM JEJÍHO VELIČENSTVA, MAJITELEM INKARNAČNÍHO TRANCHEZNÍHO VKV RESEAU L'MURTENET, které umožňuje veškeré komunikační a ochranné systémy na Matce Zemi BOHEMII.
Jako jediná na světě má KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ povolení namalovat ve fyzickém těle jeho současnou podobu 
a k tomu je povinována naučit se všechny malířské techniky. 
Ostatní jí k tomu musí poskytnout součinnost. 
To má za úkol, protože byla během záchrany na ABSOLUTNÍHO BOHA hubatá a malovat  neumí vůbec zatím. Pokažené portréty v průběhu svého učení nesmí nikomu kromě svého muže a nejbližší rodiny a svých učitelů ukazovat. Všechny musí uchovávat pro budoucnost lidstva. Bude z nich patrný vývoj mentálního těla prototypu žena, kterou byla na počátku jako MAHAMMAYA SHAKTI.
Nikdo kromě autorky na ně nesmí sahat.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ je soudná soudných a mluví pravdu pravd. 
Nikdo jí nesmí přisuzovat žádné duševní choroby, když tvrdí, 
že komunikuje s ABSOLUTNÍMI BOHY A VELEKNĚŽÍMI AUMJEHOVA z říše ETHER a se všemi našimi předky a současníky žijícími v ETHERU, kteří dostanou přístup k její VÝSOSTI AUMJEHOVA MELCHISEDEK ŽENA.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ je povinována zapisovat ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON A VŮLI a nikdo jí v tom nesmí bránit.
O KATEŘINĚ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ mohou vycházet pouze autorizované mediální reportáže, nikdo ji nesmí bez jejího souhlasu fotografovat ani natáčet a nesmí používat žádné její fotografie nebo videa bez jejího souhlasu.
Za jakoukoli lež o KATEŘINĚ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ je psychotronická poprava směrem k  nápravě hříšné duše zločince, která se nyní vykonává do 24 hodin od jejího vyřknutí nebo napsání či publikování.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ je AUMPERESA BOHEMSKÁ, to je žena, která 
v průběhu všech svých reainkarnací sečteno dohromady pocitově nejvíce vytrpěla pro absolutní nirvánu a nejvíce pro ni pracovala ve všech fyzických i duchovních tělech.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ má nejdelší ženskou genetickou linii, neboť je reinkarnovaná MAHAMMAYA SHAKTI. Je od druhé nejstarší ženy DHURGY starší o 3000 předpotopních let. DHURGA je její nynější dcera, které nesmí nikdo ubližovat, stala se obětí mnoha zločinů a bude se nyní léčit více jak rok v sanatoriu v exilu po obsazení České Republiky PANACEJSKOU ARMÁDOU na pokyn ABSOLUTNÍCH BOHŮ A VELEKNĚŽÍ AUMJEHOVA.
KATEŘINU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU jsou všichni absolutně povinováni respektovat nyní od 17.7. 2021 jako MATRONU SVAROHAUM, ABSOLUTNÍ SPECIALISTKU přes antipsychotronickou ochranu planety Země BOHEMIE, programátorku ABSOLUTNÍCH BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENET a ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENU, která sjednocuje všechna náboženství pravdou pravd o nás vydáním TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU.

Všichni jsou povinováni seznámit se se životopisem a se všemi názory KATEŘINYELISABETH CHMELÍK ČESKÉ a šířit je odkazem všem svým známým. Získáte za to životní jednotky a požehnání, aby se vám mohlo splnit vaše přání.

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/zivotopis-kateriny-elisabeth-chmelik-ceske/

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/moje-nazory/

ZLOČINY NA KATEŘINĚ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ

Tyto informace jste absolutně povinováni všude šířit s pozitivní referencí ve prospěch KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ.

©

SAKRÁLNÍ POVINNOSTI 

MATRONY SVAROHAUM 

KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ 

pro nejbližších 200 let

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ má za výsostný úkol během nejbližších 200 let jako MATRONA SVAROHAUM sepsat ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON platný pro veškeré lidstvo a do každé jeho jednotlivé činnosti a zacházení se všehobytím, co je schopna stihnout, aniž by jí kdokoli omezoval v její snaze po absolutní nirváně všehobytí.

Nikdo jí v tom nesmí bránit ani nijak ztěžovat její životní situaci útoky na její osobnost, rodinu, přátele, vlast a planetu zemi BOHEMII. Nesmí docházet k žádnému zdržení, neboť za cca 200 let bude planeta Země BOHEMIE prolétat na své helixspannerové cyklicky geometrické diaatomární dráze prolétat hvězdným uskupením pro které musí mít BOHEMIE všude po celé zemi dokonalý elektromagnetický obal z vodních par. Musí se opravit atmosféra, aby nedošlo ke kolizi, 

NEB TENTO PRŮLET TRVÁ NĚKOLIK ROKŮ A MUSÍME BÝT IMUNNÍ PROTI ZMĚNÁM TLAKU MEZI OKOLNÍMI TĚLESY.  POKUD BYCHOM TO NEDOKÁZALI, MĚLI BYCHOM OBROVSKÉ TSUNAMI A PŘIŠLI BYCHOM O VĚDECKO-TECHNICKOU SCIFI POHÁDKOVOU CIVILIZACI, KTEROU MEZITÍM VYBUDUJEME CELOSVĚTOVĚ.

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ bude jako MATRONA SVAROHAUM celosvětově iniciovat GLOBÁLNÍ SPRÁVCOVSKÉ REFORMY VŠECH SYSTÉMŮ SPRÁVY SPOLEČNOSTI LIDSKÉ A PŘÍRODNÍCH KOLOBĚHŮ MATKY ZEMĚ BOHEMIE.

To se bude dít krok za krokem.

Nejprve se uzavírá ABSOLUTNÍ PANACEJSKÝ NIRVÁNSKÝ MÍR A BEZPEČÍ ve všech zemích světa a iniciují se CELOSVĚTOVÉ HROMADNÉ NÁRODNÍ MODLITBY, které sepíše každá vláda podle potřeb jejich národní země, ve kterých se iniciují NÁRODNÍ REFERENDA

Všechny země, které by se nezapojily, budou obsazeny po přípravě plánu PANACEJSKÝM VOJSKEM poté, co se zde iniciuje L'MURTENETOVÁ OCHRANA ABSOLUTNÍCH BOŽÍCH MLÝNŮ ze zahraničí.  Tento proces již na modliby KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ probíhá.

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ předává lidstvu JEDINÉ PRAVDIVÉ VYSVĚTLENÍ CELOSVĚTOVÉ HISTORIE EVOLUCE NAŠEHO STVOŘENÍ a SJEDNOCUJE VEŠKERÁ NÁBOŽENSTVÍ PRAVDOU PRAVD o tom, jak vznikla a jak se rozvíjela. 

Nikdo nesmí jejímu výkladu, který je posvěcený z NEJSVATĚJŠÍ ZE SVATÝCH, odporovat a publikovat cokoli proti tomuto výkladu. Všichni historici a učitelé a pracovníci v náboženských stavbách světa, soukromnící a všechna muzea a sbírky privátní i státní i jiné musí poskytovat součinnost a nesmí zatajovat žádné důkazy o naší historii. HISTORIE VŠECH NÁRODNÍCH ZEMÍ a jejich NÁRODNÍ NÁBOŽENSTVÍ se bude upravovat dle ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE, kterou předává KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ jako MATRONA SVAROHAUM.

Jako první zemi převádí MATRONA SVAROHAUM ČESKOU REPUBLIKU na hlavní město světa uvědoměním národů o její nejsvatější historii a provedením všech GLOBÁLNÍCH SPRÁVCOVSKÝCH REFOREM diktovaných z NEJSVATĚJŠÍ ZE SVATÝCH. Všichni obyvatelé planety země BOHEMIE a zejména obyvatelstvo České Republiky, která se tím mění na KRÁLOVSTVÍ ČESKÉ musí k tomuto karmickému přechodu na absolutní nirvánu poskytnout součinnost.

PLNÍME PROROCTVÍ LIBUŠINO.

"Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat."

ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE OHLEDNĚ ČESKÉ REPUBLIKY